Předmět podnikání

Daňové poradenství

Při zpracování daňových přiznání a poskytování daňového poradenství k jednotlivým druhům daní postupujeme dle platných legislativních norem. Naší snahou je průběžně informovat klienta o všech případných změnách, které v průběhu období nastanou a mají dopad do systému účetnictví a podkladů pro daňové řízení. Poradenství je prováděno komplexně, aby postihovalo provázanost daňové a účetní problematiky s dalšími navazujícími agendami.

Systém vzájemné spolupráce při řešení daňových otázek vychází:

  • z průběžné kontroly podkladů pro zpracování daňových přiznání v průběhu účetního období,
  • z pravidelnosti vzájemných setkání dle stanovené periodicity a dle potřeb klienta,
  • z komplexního přístupu k jednotlivým účetním případům s důrazem na rozhodující a rizikové skupiny výnosů, resp. nákladů, kde dochází k nejčastějším neprávnostem.

Oblast daňového plánování

Optimalizaci plnění daňových povinností v souladu s platnými předpisy považujeme za jeden ze základních způsobů řízení finančních toků uvnitř každé společnosti.

Základní pozornost je zaměřena do oblastí, kde je dle našeho názoru a dosavadních zkušeností možné docílit významných daňových úspor.

Daňový audit

Smyslem daňového auditu je prověření správnosti údajů, které byly uvedeny v daňových přiznáních. Zaměřujeme se na schopnost poplatníka doložit uvedené skutečnosti a to i s několikaletým odstupem. Potřebnost zpětného prověřování vyplývá z neustálého novelizování daňových zákonů, měnících se ustanovení a výkladů, které řada poplatníků v příslušném zdaňovacím období chybně aplikovala a mohou být tak následně vystaveni případným doměrkům daní a vyměření příslušenství daně ze strany kontrolních orgánů. Na základě provedených zjištění má poplatník možnost podat dodatečné daňové přiznání a zmírnit tak rozsah sankčních dopadů, a to jak z hlediska jejich výše, tak i lhůty, za kterou se vyměřují. V řadě případů vzniká i možnost podat dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než byla vyměřena v původním podání.

Vedení účetnictví

Zajišťujeme na přání klienta vedení jednoduchého i podvojného účetnictví dle příslušných účetních předpisů u právních norem. Dle požadavků našich zákazníků připravíme vnitropodnikové předpisy související s vedením ekonomické agendy příslušné účetní jednotky. V rámci účetní závěrky zpracujeme požadované výkazy pro oblast jednoduchého i podvojného účetnictví, včetně výkazu cash-flow a příloh k účetní závěrce. Podílíme se na zajištění a zpracování inventur majetku a závazků, evidovaných v účetnictví našich klientů. V případě potřeby zpracujeme i vybrané oblasti z okruhu informačního systému společnosti, jako např. investiční majetek apod. Zajišťujeme rovněž pravidelný dohled nad vedením účetní evidence a mimořádné kontrolní akce na přání klienta včetně rekonstrukce účetnictví z předchozích let. V souladu s požadavky našich zákazníků zajišťujeme přechod z jednoduchého účetnictví na podvojné v souladu s příslušnými požadavky platných právních předpisů.

Vedení mezd a personalistika

Zajišťujeme zpracování mzdové agendy pro malé i velké organizace. V rámci personalistiky zabezpečujeme zpracování všech typů pracovních smluv a vztahů, které připouští platná legislativa, informujeme klienta o změnách v personální oblasti, o dodržování platných předpisů a vybraných ustanovení souvisejících s touto problematikou. Spolupodílíme se na přání klienta na výběru zaměstnanců v rámci obsazení funkcí v oblasti ekonomických útvarů, resp. napomáháme vytipování vhodných kandidátů na požadovaná místa.

Ekonomické poradenství

Společnost DEUS PARDUBICE, s.r.o., se mimo jiné zaměřuje na oblast ekonomického poradenství, kde k hlavním činnostem patří spolupráce na tvorbě podnikatelských záměrů našich klientů, zpracování podkladů pro úvěrování řízení pro jednotlivé bankovní ústavy, zpracování finančních analýz a rozborů.

Právní poradenství

Pro zajištění komplexních poradenských služeb využíváme úzkých kontaktů se spolupracujícími právníky a advokáty. Můžeme zprostředkovaně zajistit právní služby v oblasti obchodního práva, pracovního práva i občansko právních vztahů.

Zakládání společností

Zabýváme se zakládáním kapitálových společností dle požadavků klienta. Zároveň máme k dispozici již založené akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, které jsou našim klientům ihned k dispozici. Jedná se o společnosti, které zatím nevyvíjejí svou činnost, z evidenčního hlediska jsou plně ošetřeny a jsou připraveny na převod obchodních podílů novým nabyvatelům. Po převodu těchto společností můžeme samozřejmě nabídnout dále zařízení sídla, vedení účetnictví a veškeré ekonomické agendy dle přání nového vlastníka. Záleží vždy jen na rozhodnutí nového nabyvatele obchodního podílu. Seznam obchodních společností, které můžete ihned získat je uveden na: www.authentic-hs.cz

Transformace společností

K hlavním činnostem řadíme mimo jiné i posouzení stávající organizační struktury společností s možností transformace na jiné typy právnických osob, tj. např. transformace společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost apod. V poslední době stále častěji dochází k organizačním změnám typu sloučení, splynutí, resp. rozdělení obchodních společností. I v rámci těchto transformací poskytujeme naše služby, a to jak z právního, daňového tak i účetního hlediska. Zajišťujeme i zpracování příslušných znaleckých posudků, které jsou nezbytné pro řádné ocenění majetku a jsou požadovány v návaznosti na stávající znění platné legislativy.

Sanace a likvidace společností

Podílíme se na sanaci obchodních firem, kde v rámci ekonomické oblasti zajišťujeme přípravu a realizaci ekonomických opatření, která směřují k nápravě negativních výsledků hospodaření vybraných společností a mají za cíl zachovat životaschopnost příslušných firem. Smyslem těchto opatření je očistit podnik s možností zajistit v určitých případech jeho další existenci. V rámci likvidace společností - řízené i vynucené - zajišťujeme činnost likvidátorů společností, a to počínaje zpracováním plánu likvidace, jeho praktickou realizaci, vedení odpovídající ekonomické agendy v průběhu realizace ekonomické agendy v průběhu realizace až po ukončení likvidace zpeněžením stávajícího majetku, určením podílu na likvidačním zůstatku.